Wellington Casino
Inloggen

PRIVACYBELEID

www.wellington-casino.be

WELLINGTON CASINO is bezorgd over de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar spelers. Daarom doen we er alles aan om de privacy van alle bezoekers en spelers op onze online goksite  www.wellington-casino.be (de « Site ») te beschermen.

Spelers vinden hieronder alle bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing zijn op elk bezoek aan of gebruik van de Site door spelers.

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Algemene informatie.

Artikel 2 – Verwerking van persoonlijke gegevens waarvoor geen toestemming van de speler  vereist is.

Artikel 3 – Verwerking van persoonlijke gegevens waarvoor toestemming van de speler vereist is.

Artikel 4 – Rechten van spelers.

Artikel 5 – Locatie, opslag en bewaartermijn van persoonlijke gegevens.

Artikel 6 – Verantwoordelijkheid van WELLINGTON CASINO en zijn onderaannemers.

Artikel 7 – Diversen.

 

 Artikel 1 – Algemene informatie.

WELLINGTON CASINO verwerkt de persoonsgegevens van de spelers van de Site, voor de doeleinden en binnen de grenzen van het Privacybeleid, tijdens elk bezoek aan of gebruik van de Site.

WELLINGTON CASINO zorgt er daarom voor dat zij bij het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens de geldende wet-en regelgeving naleeft en in het bijzonder de Europese Verordening(EU)2016/679 van 27 April 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens(de « GDPR »).

Door de Site te bezoeken, worden de spelers geacht het Privacybeleid te hebben gelezen en geaccepteerd.Zij garanderen dat de gegevens en informatie die worden doorgegeven aan WELLINGTON CASINO correct zijn.

 

Artikel 2 – Verwerking van persoonlijke gegevens waarvoor geen toestemming van de speler vereist is.

2.1. Verplichtingen van WELLINGTON CASINO

WELLINGTON CASINO is verplicht, enerzijds krachtens de wettelijke en reglementaire verplichtingen waaraan alle online kansspel-en wedoperatoren onderworpen zijn, en anderzijds met het oog op de authentificatie en het gebruik van de Site door de spelers, om de volgende persoonsgegevens te verwerken voor de hieronder beschreven doeleinden.Deze verwerking van persoonsgegevens door WELLINGTON CASINO vereist geen toestemming van de spelers krachtens artikel 6.1.b)en c) van de RGPD.

De door de speler meegedeelde persoonsgegevens worden opgenomen in een register, zoals beschreven in artikel 7.1 ,dat wordt beheerd en ten allen tijde onder de verantwoordelijkheid van  WELLINGTON CASINO blijft.

a)    Type gegevens

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt :

1.     Naam(amen), voorna(a)m(en), geboortedatum, taal, geslacht, woon-/postadres,Rijksregisternummer(of identiteitskaart-of-paspoortnummer), e-mailadres, vast of mobiele telefoonnummer ;

2.     Bankgegevens die gebruikt worden om stortingen te doen op de Site en winsten op te nemen ;

3.     Kopieen van persoonlijke documenten waarmee spelers kunnen worden geverifieerd,zoals een foto van de identiteitskaart van de speler,een rekeningafschrift,bewijs van stortingen of een ander document dat de woonplaats en/of verblijfplaats van de speler bewijst;

4.     De browse-en avtiviteitengeschiedenis van de speler op de Site,met inbegrip van de spelgeschiedenis(casino en sportweddenschappen),transacties(winsten en verliezen,stortingen,opnames),verbindingen(browsergegevens,IP-adres),in het bijzonder door middel van cookies ;

5.     Alle andere informatie die kan worden uitgewisseld tussen WELLINGTON CASINO en de speler,met name via e-mail of live chat,in het kader van de registratie van de speler of het gebruik van de online kansspelen die op de Site worden aangeboden.

 

b)    Gegevensverwerking

De verwerking bestaat uit het verzamelen, vastleggen, bewaren, raadplegen, ordenen, gebruiken, afstemmen of elke andere handeling die noodzakelijk of nuttig is krachtens de wettelijke en reglementaire bepalingen beschreven in artikel 2.1.c).

De verwerking kan ook de overdracht van persoonsgegevens inhouden :

1.     Aan gerechtelijke en administratieve autoriteiten, zoals, in het bijzonder, de Kansspelcommissie of de Financiele informatieverwerkingseenheid(FIVE) ;

2.     Aan leveranciers van WELLINGTON CASINO, waarvan de diensten onlosmakelijk verbonden zijn met het gebruik van de Site en waarvan de lijst op verzoek verkrijgbaar is bij de Contact bedoeld in artikel 7.5.

 

c)     Doeleiden van de gegevensverwerking

WELLINGTON CASINO is verplicht de persoonsgegevens beschreven in artikel 2.1.a) en bij te verwerken om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen waartoe zij gehouden is krachtens met name de volgende wettelijke bepalingen :

1.     De wet van 18 September 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de beperking van het gebruik van contanten ;

2.     De wet van 7 Mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, in het bijzonder de verplichtingen die ze oplegt aan de exploitanten op het vlak van beheer en administratie, en haar uitvoeringsbesluiten, zoals het Koninklijk Besluit van 15 December 2004 betreffende het toegangsregister voor de speelzalen van de kansspelinrichtingen klasse I en II.

WELLINGTON CASINO verwerkt ook de persoonsgegevens waarnaar wordt verwezen in artikel 2.1.a) met het oog op de authentificatie van de Spelers en om hen toegang te verlenen tot de Site en hen in staat te stellen de Site te gebruiken ; deze verwerking wordt dus ingevoerd met het oog op :

1.   Het beheer van de inschrijvingen van Spelers en Spelersrekeningen ;

2.     Het beheer van de stortingen en winsten van Spelers en, meer in het algemeen, het aanbieden van online gokdiensten ;

3.     Het informeren van de Speler over de diensten aangeboden door WELLINGTON CASINO ;

4.     Het beheer van de klantendienst, met inbegrip van ondersteuning en risico-en fraudebeheer ;

5.     Promotie, reclame en marketing met betrekking tot het aanbod van nieuwe onlinespellen en weddenschappen, met inbegrip van het versturen van SMS, telefoongespreken, papieren of elektronische nieuwsbrieven ;

6.     Het uitvoeren van tevredenheidonderzoeken, statistische studies, trendanalyses en marktstudies, met als doel het verbeteren van online kansspelen en weddenschappen of het informeren van Spelers of het beschermen van Spelers en het voorkomen van gokverslaving.

 

 Article 3 – Verwerking van persoonlijke gegevens met toestemming van de Spelers.

Door gebruik te maken van de Site geeft de Speler uitdrukking aan zijn/haar vrije, specifieke, verlichte en ondubbelzinnige wil om WELLINGTON CASINO uitdrukkelijk toestemming te geven om persoonlijke te verwerken in overeenstemming met de AVG, binnen de limieten en voor de doeleinden die hieronder worden gedefinieerd en zonder afbreuk te doen aan de gegevensverwerking waarnaar wordt verwezen in artikel 2.

De door de Speler meegedeelde persoonlijke gegevens worden opgenomen in een register, zoals beschreven in artikel 7.1, dat gecontroleerd wordt en onder de verantwoordelijkheid blijft van  WELLINGTON CASINO.

De speler geniet ook van de rechten, inclusief het recht om zijn/haar toestemming op elk moment in te trekken, zoals bepaald in artikel 3.4.

3.1. Type gegevens

 WELLINGTON CASINO verwerkt de volgende gegevens:

1.     Naam(amen), voorna(a)m(en), geboortedatum, taal, geslacht, woon/postadres, rijksregisternummer (of nummer identiteitskaart of paspoort), e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer ;

2.     Bankgegevens die gebruikt worden voor het uitvoeren van stortingen op de Site en het opnemen van winsten ;

3.     Kopieen van persoonlijke documenten waarmee spelers kunnen worden geverifieerd, zoals een foto van de identiteitskaart van de speler, een rekeningsafschrift ,een bewijs van stortingen of een ander document dat de woonplaats en/of de verblijfplaats van de speler bewijst;

4.     De browse- en activiteitengeschiedenis van de speler op de Site, met inbegrip van de spelgeschiedenis(casino en sportweddenschappen), transacties(winsten en verliezen, stortingen, opnames), verbindingen(browsergegevens, IP-adres), in het bijzonder door middel van cookies;

5.   alle andere informatie die kan worden uitgewisseld tussen WELLINGTON CASINO  en de speler , in het bijzonder via e-mail of live chat, in het kader van de registratie van de    speler of het gebruik van de online kansspelen die op de Site worden aangeboden.

3.2. Gegevensverwerking

Gegevensverwerking omvat het verzamelen, vastleggen, opslaan, raadplegen, organiseren, gebruiken en reconcilieren van de persoonsgegevens zoals beschreven in artikel 3.1.Het omvat ook de overdracht van dergelijke persoonsgegevens aan derden, waarvan een lijst op verzoek verkrijgbaar is bij de Contact waarnaar wordt verwezen in artikel 7.5.

3.3. Doeleinden van gegevensverwerking

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door WELLINGTON CASINO voor de volgende doeleinden :

1.     Promotie, reclame en marketing, met inbegrip van lidmaatschap en het beheer van loyaliteitsprogramma’s, met betrekking tot het aanbieden van online kansspelen, met inbegrip van het versturen van SMS, telefoongespreken, papieren of elektronische nieuwsbrieven, niet vallend binnen het toepassingsgebied van artikel 2.2.c) ;

2.     De deelname aan wedstrijden en promotieaanbiedingen, met inbegrip van de communicatie met betrekking tot de winnaars ;

3.     De ontwikkeling van nieuwe spellen en gokaanbiedingen ;

4.     Het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken, statistische studies, trendanalyses en marktstudies, voor management-, marketing-en rapportagedoeleinden, inclusief profilering, die niet binnen het bereik vallen van het doel beschreven in artikel 2.2.c).

Artikel 4 – Rechten van de speler

Zonder afbreuk te doen aan de artikelen 2 en 5 van dit Pricacybeleid, hebben Spelers het recht om een recht op rectificatie, verzet en beperking uit te oefenen, in overeenstemming met de volgende voorwaarden en beperkingen :

4.1. Recht op toegang

WELLINGTON CASINO verstrekt aan de Spelers alle volgende informatie :

1.     De identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking;

2.     De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming ;

3.     De verwerkte persoonsgegevens ;

4.     De doeleinden van de verwerking waarvoor de persoonsgegevens bestemd zijn en de rechtsgrondslag voor de verwerking;

5.     De ontvangers of categorieen ontvangers van de persoonsgegevens, indien van toepassing;

6.     Indien van toepassing, het feit dat de voor de verwerking verantwoordelijke voornemens is persoonsgegevens door te geven naar een land buiten de Europese Unie en :het bestaan(of ontbreken) van een door de Europese Commissie afgegeven besluit waarbij een beschermingsniveau passend wordt verklaard of, indien een dergelijk besluit ontbreekt, de door het derde land geboden garanties en de middelen die worden gebruikt om een kopie van de persoonsgegevens te verkrijgen ;

7.     De mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de geautomatiseerde verwerking van hun gegevens, zoals profilering, tenzij er geldige redenen zijn voor een dergelijke verwerking door WELLINGTON CASINO, evenals de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen elke verwerking van hun persoonsgegevens voor wervingsdoeleinden.

De spelers hebben het recht om op elk moment toegang te vragen tot alle informatie vermeld in dit artikel en in artikel 3.1, door contact op te nemen met de contactpersoon vermeld in artikel 7.5.WELLINGTON CASINO zal binnen een maand reageren op deze verzoek om informatie.

De Spelers hebben  recht op een kopie van de persoonsgegevens die worden      verwerkt.WELLINGTON CASINO behoudt zich het recht voor om betaling te vragen van de kosten die dit verzoek met zich meebrengt, deze kosten worden berekend op basis van de administratieve kosten die verzoek met zich meebrengt, ze zullen niet meer dan 20 euro bedragen..

 De spelers hebben het recht om deze toegang of kopie te verkrijgen in een gestructureerd formaat zodat de persoonsgegevens aan hen worden verstrekt in een formaat dat voldoet aan de technische normen die van kracht zijn op het moment van het verzoek om toegang en dat machinaal leesbaar is.

4.2. Recht op rectificatie

WELLINGTON CASINO garandeert en verplicht de Spelers om alle persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben bij te werken en te corrigeren, indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

Dit recht op rechtzetting kan worden uitgeoefend op verzoek aan de Contact bedoeld in artikel 7.5.

 

4.3. Recht op bezwaar

WELLINGTON CASINO geeft de Spelers het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van alle of een deel van hun persoonsgegevens op de volgende gronden :

1.     Hun gegevens zijn onjuist ;

2.     De verwerking is niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld ;

3.     De Speler zijn/haar toestemming intrekt ;

4.     De gegevens werden onrechtmatig verwerkt.

WELLINGTON CASINO geeft de Speler ook het recht om zich te verzetten tegen :

1.     De geautomatiseerde verwerking van hun gegevens, zoals profilering, tenzij er geldige redenen zijn waarom een dergelijke verwerking door WELLINGTON CASINO noodzakelijk is ;

2.     Elke verwerking van hun persoonsgegevens voor wervingsdoeleinden, met inbegrip van profilering, indien deze verband houdt met dergelijke werving.

Dit recht op verzet kan worden uitgeoefend op verzoek aan de Contact in artikel 7.5.

 

4.4. Recht om vergeten te worden

WELLINGTON CASINO verbindt zich er eveneens toe te voldoen aan elk verzoek om de persoonsgegevens zo snel mogelijk te wissen(recht om vergeten te worden), wanneer :

1.     De verwerking niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld ;

2.     De Speler zijn/haar toestemming intrekt ;

3.     De gegevens onwettig zijn verwerkt of op grond van een wettelijke verplichting moeten worden gewist.

4.     De Speler bezwaar maakt tegen de geautomatiseerde verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens, zoals profilering, en er geen geldige redenen zijn waarom een dergelijke verwerking door WELLINGTON CASINO noodzakelijk is ;

5.     De Speler bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens voor wervingsdoeleinden, met inbegrip van profilering, indien dit verband houdt met dergelijke werving.

4.5. Recht op beperking

Spelers hebben ook het recht om van WELLINGTON CASINO de beperking van de verwerking van hun persoonlijke gegevens te verkrijgen wanneer :

1.     De Speler van menin gis dat zijn persoonlijke gegevens onjuist zijn, en dit gedurende de tijd die WELLINGTON CASINO nodig heeft om de juistheid ervan na te gaan ;

2.     De verwerking onwettid is, maar de Speler niet wenst dat de gegevens gewist worden, maar wenst dat de verwerking beperkt wordt ;

3.     De Speler bezwaar maakt tegen geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, of tegen de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens voor wervingsdoeleinden en dat het nodig is om de legitieme aard van de redenen te verifieren waarom WELLINGTON CASINO van plan is om deze verwerking te behouden ; ;

4.     WELLINGTON CASINO de verwerkte persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de betrokkene wenst dat deze worden bewaard voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit recht op verjaring kan worden uitgeoefend op verzoek aan de in artikel 7.5 bedoelde Contactpersoon.

4.6. Overdracht van persoonlijke gegevens aan een gegevensbeheerder

De Spelers hebben het recht om hun persoonsgegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, zonder dat WELLINGTON CASINO zich daartegen verzet.

Voor zover een dergelijke overdracht technisch mogelijk is, zijn de Spelers gemachtigd om WELLINGTON CASINO te verzoeken om deze overdracht rechtstreeks uit te voeren door zijn verantwoordelijke voor de verwerking.

4.7. Voorwaarden

De rechten die WELLINGTON CASINO aan de Speler toekend, dienen te worden uitgeoefend volgens de procedure bepaald in artikel 7.5.

4.8. Kennisgeving

WELLINGTON CASINO brengt de Speler op de hoogte van elke verwijdering of rechtzetting van gegevens in overeenstemming met de artikelen 4.2 en 4.4, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

 

Artikel 5 – Locatie, opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

WELLINGTON CASINO bewaart de persoonsgegens van de Spelers in een vorm die hen toelaat geidentificeerd en beschikbaar te zijn, met behulp van gepaste en beveilige middelen.

De persoonlijke gegevens van de Spelers worden door WELLINGTON CASINO in Belgie bewaard voor de in artikels2 en 3 bepaalde doeleinden, wat de nodige en nuttige veiligheidsgaranties biedt in het licht van de geldende technische normen.

Ze worden bewaard voor een periode van 10 jaar voor alle doeleinden die worden beschreven in artikel 2.a) ; WELLINGTON CASINO behoudt zich bijgevolg het recht voor om de persoonlijke gegevens van de Spelers te bewaren voor alle doeleinden die haar door de wet kunnen worden opgelegd, als gevolg van haar online gokactiviteiten. De Spelers verklaren aldus geinformeerd te zijn en aanvaarden dat, onder verwijzing naar het Koninklijk Besluit van 15 december 2004 met betrekking tot het register van toegang tot de speelzalen van de kansspelinrichtingen klasse I en II, WELLINGTON CASINO verplicht is om een fotokopie van de identiteitskaart of het document dat gebruikt wordt om de Speler te identificieren, te bewaren gedurende minstens tien jaar vanaf de datum van de laatste activiteit van de Speler op de Site.

Persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om het doel van de verwerking te bereiken voor alle doeleinden die in artikel 2.2 en 3 worden beschreven. De gegevens worden vervolgens verwijderd uit de bestanden van WELLINGTON CASINO op verzoek van de Spelers gericht aan de in artikel 7.5 bedoelde Contactpersoon.

Artikel 6 – Verantwoordelijkheid van WELLINGTON CASINO en zijn onderaannemers.

WELLINGTON CASINO verbindt zich ertoe te garanderen dat de verwerking van de persoonlijke gegevens van de Spelers op een wettige, eerlijke en transparante manier wordt uitgevoerd met betrekking tot de betrokken Speler.Elke verwerking door WELLINGTON CASINO zal voldoen aan de vereisten van de AVG en dit Privacybeleid.

WELLINGTON CASINO implementeert alle redelijke en gepaste middelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens die het verwerkt te garanderen.

Technische maatregelen omvatten in het bijzonder de anonimisering en versleuteling van persoonlijke gegevens, afhankelijk van het vereiste doel.

De organisatorische maatregelen omvatten in het bijzonder het uitvoeren van interne audits, naast de audits waaraan WELLINGTON CASINO onderworpen kan worden door met name de Kansspelcommissie.

In voorkomend geval voert WELLINGTON CASINO , met de hulp van de functionaris voor gegevensbescherming, een impactanalyse uit wanneer de verwerking waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de Spelers.

De persoonsgegevens van de Spelers worden niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van de leveranciers en partners van WELLINGTON CASINO , behalve voor de doeleinden beschreven in artikels2.1, 2.2 en 3, en dus indien :

1.     De overdracht verplicht wordt gesteld door de wet, regelgeving of een bevel van een administratieve of gerechtelijke autoriteit;

2.     De overdracht noodzakelijk is voor de levering van online gokdiensten of onderhoudsdiensten ;

3.     De Speler heeft ingestemd met een dergelijke overdracht.

De partner wordt niet beschouwd als onderaannemer, tenzij hij de persoonlijke gegevens van de Spelers verwerkt voor rekening van WELLINGTON CASINO, WELLINGTON CASINO wijst alle verantwoordelijkheid af voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de Speler door de partner die in eigen naam en voor eigen rekening zijn diensten levert of indien hij bewijst dat het feit dat de schade heeft veroorzaakt, niet aan hem te wijten is.

In het geval dat WELLINGTON CASINO optreedt als onderaannemer voor de partner, wordt overeengekomen dat WELLINGTON CASINO enkel aansprakelijk zal worden gesteld voor schade veroorzaakt door de verwerking van persoonsgegevens in strijd met de AVG of met dit Privacybeleid indien WELLINGTON CASINO zich niet heeft gehouden aan de verplichtingen uit de AVG die specifiek op onderaannemers rusten of indien zij buiten of in strijd met de wettelijke instructies van de partner heeft gehandeld.WELLINGTON CASINO kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien zij bewijst dat het feit dat de schade heeft veroorzaakt haar geenszins kan worden toegerekend.

WELLINGTON CASINO ziet erop toe dat wanneer de verwerking voor rekening van WELLINGTON CASINO wordt uitgevoerd door een onderaannemer, deze voldoende garanties biedt voor de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen en, meer in het algemeen, voor de naleving van de voorschriften van de verordening.In het bijzonder verplicht hij de onderaannemer om de AVG na te leven en bijgevolg een register bij te houden.

WELLINGTON CASINO verbindt zich ertoe om, in geval van een veiligheidsprobleem met betrekking tot de verwerkte gegevens dat de vertrouwelijkheid ervan kan aantasten, dit zo snel mogelijk te melden aan de gegevensbeschermingsautoriteit bedoeld in artikel 7.4.

WELLINGTON CASINO zal ook de betrokken Spelers informeren, voor zover de schending van de persoonlijke gegevens een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de Speler ;deze informatie wordt per e-mail of per post verstuurd naar de door de Speler opgegeven contactgegevens.

Artikel 7 – Diversen

7.1. Register van persoonlijke gegevens en Handboek Informatiebeveiliging.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens houdt WELLINGTON CASINO een register bij van al haar verwerkingsactiviteiten.Dit register bevat alle informatie met betrekking tot het type verwerkte gegevens, de personen die betrokken zijn bij de gegevensverwerking, de ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden meegedeeld, de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, de bewaartermijn van de gegevens en een algemene beschrijving van de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen.

De door de Speler meegedeelde persoonlijke gegevens worden, net als de verwerking en het doel ervan, geregistreerd in een register dat wordt beheerd en te alle tijde onder de verantwoordelijkheid van WELLINGTON CASINO blijft.Naast de voornoemde informatie bevat dit register :

1.     een beschrijving van de doeleinden van de verwerking;

2.     een beschrijving van de categorieen van betrokken personen en de categorieen van persoonsgegevens;

3.     de categorieen ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met inbegrip van ontvangers in derde landen of internationale organisaties ;

4.     de termijnen voor het wissen van de verschillende categorieen gegevens ;

5.     een algemene beschrijving van de technische beveiligingsmaatregelen.

7.2. Volledigheid-wijziging van de Privacy Policy.

De Privacy Policy bevat alle contractuele bepalingen die van toepassing zijn op de Spelers, zonder afbreuk te doen aan de algemene bepalingen in de Gebruiksvoorwaarden van de Site, waarvan ze integraal deel uitmaken.De Gebruiksvoorwaarden van de Site blijven dus van toepassing voor alle aangelegenheden die geen betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens..

WELLINGTON CASINO behoudt zich tevens het recht voor om het Privacybeleid te wijzigen.

Elke aanpassing kan aan de Spelers worden tegengeworpen zodra deze op de Site wordt gepubliceerd.WELLINGTON CASINO zal de datum van publicatie van het huidige Privacybeleid op de Site vermelden.

7.3. Bewijskracht

De Speler erkend dat de uitgewisselde elektronische documenten en de verzamelde elektronische gegevens in het kader van zijn registratie of gebruik van de Site dezelfde bewijskracht hebben als wanneer deze documenten en gegevens op papier zouden zijn meegedeeld of verzameld.Hij verbindt er zich daarom toe om hun kracht of bewijskracht niet te betwisten omwille van hun elektronische drager.

7.4. Gegevensbeschermingsautoriteit.

In overeenstemming met Verordening(EU)2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 30 juli 2018, heeft de Speler het recht om meer informatie te vragen of een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De toezichthoudende autoriteit is de Gegevensbeschermingsautoriteit.Haar contactgegevens zijn :

-       Adres : rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles

-       Téléfoon : +32 (0)2 274 48 00

-       Email : contact@apd-gdba.be

 

7.5. Contact – Informatie over de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking en de gegevensbescherming.

De Site wordt beheerd door SA SONIC, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Chaussée de Fleurus 347, boite A001, 6060 Charleroi en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0451.511.739 (de »onderneming »).

De venootschap kan gecontacteerd worden voor alle vragen in verband met de bescherming van persoonsgegevens, hetzij :

-       per post :op het adres van haar maatschappelijke zetel ;of

-       op de Website :  Contact us | WELLINGTON Casino

-       per e-mail: info@WELLINGTONcasino.be

WELLINGTON CASINO heeft ook een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld in de zin van artikel 37 van de AVG, met wie contact kan worden opgenomen via e-mail: dpo@WELLINGTONcasino.be

Deze persoon is verantwoordelijk voor het toezicht op en de naleving van WELLINGTON CASINO’s verwerking van persoonlijke gegevens van Spelers.het toezicht op en de naleving van WELLINGTON CASINO’s verwerking van persoonlijke gegevens van Spelers.