Wellington Casino
Inloggen

Algemene gebruiksvoorwaarden WELLINGTON CASINO

 

Algemene opmerkingen

Toegang tot en gebruik van de diensten van de website www.wellington-casino.be zijn onderworpen aan de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden bevatten relevante juridische informatie met betrekking tot het bezoeken en gebruikmaken van de diensten die worden aangeboden op de online gokwebsite van WELLINGTON Casino. Door deze website te bezoeken, de pagina's ervan te bekijken of de aangeboden diensten te gebruiken, erkent u uitdrukkelijk dat u kennis heeft genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en gaat u ermee akkoord deze zonder enige beperking na te leven.

 

Voor alle vragen met betrekking tot deze algemene gebruiksvoorwaarden of de diensten die worden aangeboden door de website, wordt de speler uitgenodigd om contact op te nemen met WELLINGTON Casino op het volgende e-mailadres: info@wellington-casino.be

 

De website biedt online kansspelen aan.

De website biedt bezoekers een wettelijke service voor online kansspelen. Om de beste zichtbaarheid, begrip en spelervaring te garanderen, in overeenstemming met de wettelijke vereisten en richtlijnen van de Kansspelcommissie, omvat het aanbod van online spellen automatische kansspelen (zoals dobbelspellen), waarvoor Sonic S.A. in het bezit is van een klasse B+ licentie (B+3882).

 

Sommige kansspelen kunnen in uw land van verblijf verboden zijn door de wet of onderworpen zijn aan bepaalde voorwaarden. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van haar spellen aan de wetten die gelden in uw land van verblijf, behalve België. Het is dus aan u, voordat u zich op de website registreert, om informatie in te winnen over de geldende wetten in uw land van verblij

 

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Identificatie

Artikel 2 - Onderwerp

Artikel 3 – Definities

Artikel 4 – Wijziging

Artikel 5 - Diensten

Artikel 6 – Inschrijving

Artikel 7 – Stortingslimiet

Artikel 8 – Beperking van het gebruik van contanten

Artikel 9 – Verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de website

Artikel 10 - Garanties

Artikel 11 – Gebruiksvoorwaarden van de spellen

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

Artikel 13 – Bescherming van persoonsgegevens en gebruik van cookies

Artikel 14 – Duur

Artikel 15 – Opschorting of sluiting van het account door WELLINGTON Casino

Artikel 16 – Zelfuitsluiting

Artikel 17 – Verantwoord spelen

Artikel 18 - Diverse

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegheidsclausule

Artikel 1 – Identificatie

 

De BVBA LOR INVEST, met maatschappelijke zetel gevestigd te Chaussée de Fleurus 347/A001, 6060 Gilly, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0683.562.661, houder van een Belgische E-licentie uitgegeven door de Kansspelcommissie, is eigenaar van het platform dat wordt geëxploiteerd via de website www.wellington-casino.be.

 

De NV SONIC, met maatschappelijke zetel gevestigd te Chaussée de Fleurus 347/A001, 6060 Gilly, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0451.511.739, is verantwoordelijk voor de kansspelen die worden geëxploiteerd op de website www.wellington-casino.be. Dit aanbod van legale kansspelen wordt geëxploiteerd onder de Belgische licentie voor de exploitatie van een virtuele kansspelzaal van klasse II met het nummer B+3882.

 

Beide entiteiten worden hierna "WELLINGTON CASINO" genoemd.

Artikel 2 – Onderwerp

 

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (kortweg "AGV") hebben tot doel de rechten en verplichtingen van Gebruikers / Spelers te definiëren met betrekking tot het gebruik van de diensten die worden aangeboden door WELLINGTON CASINO. Ze treden in werking op de datum van publicatie op de website.

 

Door de website te gebruiken, bevestigt de Speler dat hij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden accepteert.

 

Als u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet onvoorwaardelijk accepteert, krijgt u geen toegang tot deze website en maakt u geen gebruik van deze diensten.

 

Zolang de Speler deze Algemene Gebruiksvoorwaarden accepteert en naleeft, verleent WELLINGTON CASINO hem het persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-onderscheiden en beperkte recht om de website en de diensten te betreden en te gebruiken.

 

Artikel 3 – Definities

 

In deze Algemene Gebruiksvoorwaarden hebben woorden of uitdrukkingen die beginnen met een hoofdletter de volgende betekenis:

 

- Speleraccount: het persoonlijke account geopend door een particulier (de "Speler") waarmee hij, onder de voorwaarden van deze overeenkomst, toegang krijgt tot de software om online kansspelen te spelen of transacties uit te voeren met betrekking tot weddenschappen;

- Overeenkomst: verwijst naar alle clausules beschreven in deze algemene gebruiksvoorwaarden, de regels en instructies van kansspelen, het privacybeleid en het cookiebeleid van WELLINGTON Casino die beschikbaar zijn op de website;

- Winst: het totaal aan financiële middelen dat de Speler ontvangt aan het einde van het spel;

- Spel: kansspel aangeboden door WELLINGTON Casino;

- Kansspel: elk spel waarbij een inzet van welke aard dan ook wordt gedaan, met als gevolg het verlies van de inzet door ten minste een van de spelers, of de winst van welke aard dan ook ten gunste van ten minste een van de spelers of organisatoren;

- Speler: elke persoon van ten minste 21 jaar die zich heeft geregistreerd op de website en houder is van een spelersaccount;

- Cashspeler: speler die deelneemt aan de diensten van WELLINGTON Casino door inzetten met geld te plaatsen;

- Demospeler: speler die deelneemt aan de diensten van WELLINGTON Casino zonder geld in te zetten;

- Inzet: het totaal aan financiële middelen dat de Speler inzet in het spelrisico;

- Ronde : het spel begint door de inzet en eindigt met het resultaat

- Website: verwijst naar de website van WELLINGTON CASINO, beschikbaar op de URL www.wellington-casino.be;

- Klantenservice: de dienst waaraan elke bezoeker kan vragen om meer informatie of ondersteuning te verkrijgen;

- Spelsessie: het interval tussen het starten en afsluiten van een spel, waarin een of meerdere rondes kunnen plaatsvinden;

- WELLINGTON CASINO: het geheel van diensten aangeboden door de vennootschap via de informatiemiddelen van de vennootschap. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: www.wellington-casino.be, en sociale media.

 

Artikel 4 – Wijziging

 

WELLINGTON CASINO behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken, deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, de toegang en de inhoud van haar website te wijzigen en bij te werken.

 

In geval van wijziging van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt de Speler hiervan op de hoogte gebracht bij zijn volgende verbinding met de website, door middel van een passende kennisgeving. De Speler aanvaardt dan uitdrukkelijk en onherroepelijk de wijzigingen.

 

Elke verbinding met de website door de Speler na te zijn geïnformeerd over de evolutie van de functies van de website of de wijzigingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, wordt beschouwd als aanvaarding van de aangebrachte wijzigingen.

 

Weigering om de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, impliceert automatisch de beslissing van de Speler om zijn Speleraccount te sluiten.

 

Artikel 5 – Diensten

 

Het doel van de website is om Spelers betalende online kansspeldiensten aan te bieden, onder toezicht van de Belgische Kansspelcommissie.

 

De diensten worden geleverd door WELLINGTON CASINO.

 

Afhankelijk van het land van verblijf of de nationaliteit van de Speler en de van toepassing zijnde regelgeving in zijn land, kan de Speler mogelijk geen gebruik maken van de diensten. Het is de verantwoordelijkheid van de Speler om de regels en wetten van zijn land van verblijf en/of het land van waaruit hij toegang krijgt tot de website en de diensten van WELLINGTON CASINO te volgen.

 

De Speler verbindt zich ertoe de toepasselijke regelgeving van zijn land na te leven. WELLINGTON CASINO en haar partners kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schendingen door de Speler op dit gebied.

 

Artikel 6 – Inschrijving

 

6.1. Opening van het Speleraccount en registratie

 

Deelname aan de kansspelen die beschikbaar zijn op de website vereist de opening van een persoonlijk Speleraccount door het daarvoor bestemde inschrijvingsformulier in te vullen.

 

Het Speleraccount is persoonlijk en op naam gesteld.

 

Zonder een Speleraccount is het niet mogelijk om op de website te spelen.

 

Het openen van een Speleraccount op de website is alleen toegestaan voor natuurlijke personen die wettelijke bekwaamheid bezitten en de minimumleeftijd van 21 jaar hebben bereikt. In dit verband behoudt WELLINGTON CASINO zich het recht voor om op elk moment een bewijs van de leeftijd van de Speler te eisen en controles uit te voeren op de verstrekte informatie. Een Speleraccount kan worden opgeschort totdat een leeftijdsbewijs dat bevredigend is voor WELLINGTON CASINO wordt verstrekt.

 

De Speler kan geen Speleraccount op de website openen als hij verboden is om te gokken door de Kansspelcommissie en/of volgens de wetgeving van zijn land van verblijf.

 

Om een Speleraccount geldig te openen, moet de Speler de volgende persoonlijke gegevens verstrekken:

1. Naam;

2. Voornaam;

3. Adres;

4. Nationaliteit;

5. Aanhef;

6. Geboortedatum;

7. Land van verblijf;

8. Rijksregisternummer of paspoortnummer (voor niet-Belgische ingezetenen);

9. Telefoonnummer of mobiel telefoonnummer;

10. Postadres;

11. E-mailadres.

 

 

 

Naast de bovengenoemde informatie moet de Speler inloggegevens creëren:

1. Een pseudoniem;

2. Een gebruikersnaam; en

3. Een wachtwoord.

 

WELLINGTON CASINO behoudt zich het recht voor om het gebruik van als ongepast beschouwde gebruikersnamen te verbieden.

 

Alleen de pseudoniem is zichtbaar voor andere Spelers op de website. De gebruikersnaam en het wachtwoord blijven strikt vertrouwelijk.

 

Nadat de gegevens zijn ingevoerd, accepteert de Speler de Algemene Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiebeleid door uitdrukkelijk het volgende vakje aan te vinken:

 

"IK HEB DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN, HET PRIVACYBELEID EN HET COOKIEBELEID VAN WELLINGTON CASINO GELEZEN EN GA HIERMEE AKKOORD".

 

De Speler heeft nu toegang tot zijn "Gebruikersaccount" en de online kansspeltoepassingen, en kan geld storten.

 

Om zijn e-mailadres te valideren en de geldopnamefunctie van de website te activeren, wordt de Speler bij registratie een e-mail gestuurd met een hyperlink waarop hij moet klikken. Een pagina op de website informeert hem vervolgens dat zijn account succesvol is gevalideerd.

 

WELLINGTON CASINO bevestigt de ontvangst van de door de Speler verstrekte documenten en voert alle noodzakelijke controles uit om ervoor te zorgen dat de ingevulde gegevens op het online inschrijvingsformulier overeenkomen met de verstrekte documenten.

 

Als zou blijken dat de hierboven genoemde inschrijvingsvoorwaarden niet meer worden vervuld, of dat de verstrekte informatie niet langer juist/eerlijk/volledig/up-to-date is, behoudt WELLINGTON CASINO zich het recht voor om de opening van het Speleraccount te weigeren of het Speleraccount te sluiten.

 

Elke natuurlijke persoon is slechts gemachtigd om maximaal één Speleraccount op de website te hebben. Als WELLINGTON CASINO constateert of redelijkerwijs vermoedt dat één natuurlijke persoon direct of indirect de controle heeft over meerdere accounts, behoudt WELLINGTON CASINO zich het recht voor om de verschillende Speleraccounts en de daarop beschikbare bedragen te blokkeren.

 

Het Speleraccount is strikt persoonlijk, mag niet worden overgedragen aan een derde partij en mag niet worden gebruikt door een derde partij.

 

6.2. Account en wachtwoord

 

De Speler is verantwoordelijk voor alle activiteiten op zijn Speleraccount.

 

De Speler handhaaft de vertrouwelijkheid van de informatie met betrekking tot zijn Speleraccount, inclusief zijn wachtwoord en alle verrichtingen die daarop worden uitgevoerd.

 

De Speler verbindt zich ertoe WELLINGTON CASINO onmiddellijk per e-mail op de hoogte te stellen in geval van ongeoorloofd gebruik van zijn Speleraccount, wachtwoord of enige schending van de beveiliging.

 

De Speler kan aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door WELLINGTON CASINO of andere Spelers van de website als gevolg van het gebruik van zijn gebruikersnaam, wachtwoord of account door een andere persoon.

 

WELLINGTON CASINO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade die de Speler heeft geleden als gevolg van ongeoorloofd gebruik van zijn inloggegevens door derden, zelfs zonder zijn medeweten.

 

In geval van vergeten wachtwoord klikt de Speler op de link "WACHTWOORD VERGETEN?" op de homepage van de website. Vervolgens voert hij het e-mailadres in dat is gekoppeld aan zijn Speleraccount. WELLINGTON CASINO stuurt de Speler vervolgens per e-mail een link waarmee een nieuw wachtwoord kan worden gegenereerd.

 

Artikel 7 – Stortingslimiet

 

Conform het Koninklijk Besluit van 19 juni 2022 is de wekelijkse stortingslimiet vastgesteld op 200 EUR.

 

Als de Speler deze limiet wil verhogen, moet hij een specifiek verzoek indienen via het tabblad "storting" of via de instellingen van zijn Speleraccount om de nieuwe gewenste limiet in te stellen.

 

Het verzoek wordt verwerkt en goedgekeurd binnen 72 uur, met uitzondering van personen die bekend zijn als wanbetalers bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.

 

Wanneer de Speler het bedrag van zijn persoonlijke limiet wil verlagen, is deze verlaging onmiddellijk van kracht.

 

De Speler heeft geen verhaal tegen WELLINGTON CASINO met betrekking tot de toepassing van de stortingslimieten, ongeacht welke limiet dan ook; WELLINGTON CASINO zal altijd de strengste limiet activeren.

 

Artikel 8 - Limiet voor het gebruik van contanten

 

Overeenkomstig artikel 67, § 2, van de wet ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen van geld en financiering van terrorisme, mag een betaling of gift niet in contanten worden verricht of ontvangen boven de 3.000 EUR, of het equivalent daarvan in een andere valuta, in het kader van een transactie of reeks transacties die als gerelateerd lijken.

 

Daarom is de limiet van 3.000 EUR in contanten van toepassing op inzetten van een Speler naar WELLINGTON CASINO.

 

Wat betreft transacties waarbij WELLINGTON CASINO een winst aan een Speler uitkeert, geldt een limiet van 2.000 EUR in contanten.

 

Bovendien moet, overeenkomstig artikel 58 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, een transactie waarvan het bedrag 10.000 EUR of meer bedraagt, worden uitgevoerd met een creditcard of debitkaart.

 

Artikel 9 - Verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de Website

 

Door gebruik te maken van de diensten van de Website verbindt de Speler zich ertoe:

1. De Website of haar diensten alleen te gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan door:

   a. De Algemene Gebruiksvoorwaarden, inclusief de Weddenschaps- of Spelregels; en

   b. Enige wet, regelgeving of algemeen aanvaarde praktijk of richtlijn in het woonland van de Speler;

2. Niet te verstoren of de beveiliging te verstoren, of deel te nemen aan enige vorm van misbruik van de Website, of van alle diensten, systeembronnen, accounts, servers of netwerken die verbonden zijn met of toegankelijk zijn via de Website of gerelateerde of gelinkte websites;

3. Geen valse identiteit op deze website te creëren of te gebruiken;

4. Geen valse informatie of illegale advertenties te verspreiden;

5. Geen ongeautoriseerde toegang tot de Website te proberen verkrijgen;

6. De Website niet te gebruiken voor illegale doeleinden of doeleinden die schadelijk kunnen zijn voor de reputatie van WELLINGTON CASINO (of derden);

7. Software, spelsystemen of weddenschappen die worden aangeboden, niet te wijzigen of te proberen te wijzigen, met als doel de resultaten ervan te veranderen;

8. Geen gebruik te maken of te proberen gebruik te maken van stochastische berekeningen (martingale) of enige software met kunstmatige intelligentie met betrekking tot het gebruik van spellen of weddenschappen;

9. Niet inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van WELLINGTON CASINO of derden;

10. Zonder toestemming van WELLINGTON CASINO mag de inhoud van de Website niet geheel of gedeeltelijk op enig medium worden gereproduceerd;

11. De persoonlijke gegevens waar de Speler toegang toe heeft via de Website niet te gebruiken om ongevraagde berichten in de e-mailboxen van andere internetgebruikers ("spamming") te verspreiden, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, of op enige andere ongeoorloofde manier;

12. Geen inhoud te downloaden, te verzenden via e-mail of op enige andere manier te verzenden die illegaal, schadelijk, bedreigend, misbruik, lasterlijk, vulgair, obsceen, pornografisch, inbreukmakend op de privacy van anderen, haatdragend, racistisch, of anderszins laakbaar is;

13. Te voldoen aan eventuele belastingverplichtingen;

14. Een derde partij niet toe te staan ​​uw account te gebruiken of de betalingsmiddelen of het gebruikersaccount van een derde persoon of een andere Speler te gebruiken, zelfs met diens toestemming; en

15. Te reageren op elk verzoek van WELLINGTON CASINO met betrekking tot zijn account en alle documenten of bewijsstukken te verstrekken die nuttig worden geacht met betrekking tot uw leeftijd, bankgegevens, gedane stortingen, enz.

 

Daarnaast stemt de Speler ermee in de enige verantwoordelijke te zijn voor de handelingen en communicatie die worden ondernomen of verzonden via de Website, en met name voor zijn account.

 

In geval van niet-naleving van de bepalingen uiteengezet in artikel 9 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, behoudt WELLINGTON CASINO zich het recht voor juridische stappen te ondernemen tegen de Speler. Deze juridische stappen kunnen onder meer, maar niet uitsluitend, gerechtelijke stappen omvatten om de uiteengezette voorwaarden af te dwingen en/of een schadevergoedingsvordering om eventuele schade als gevolg van deze niet-naleving te vergoeden. Deze vergoeding kan juridische kosten, financiële verliezen en alle andere schade die WELLINGTON CASINO heeft geleden, dekken.

 

Artikel 10 – Garanties

 

De Speler draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Website. Tenzij anders bepaald en voor zover maximaal toegestaan door de wet, wordt deze Website en de volledige inhoud ervan, de Software, de aangeboden spel- of weddenschapsdiensten en de daarbij behorende informatie, verstrekt "zoals ze is" en "zoals beschikbaar", zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. In het bijzonder garandeert WELLINGTON CASINO niet dat de Website en haar software zullen voldoen aan de eisen van de Speler, geen onderbrekingen zullen ondergaan, te allen tijde geschikt, veilig of vrij van fouten of bugs zullen zijn, en geen inbreuk zullen maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. WELLINGTON CASINO garandeert niet dat eventuele gebreken zullen worden gecorrigeerd.

 

Als gevolg hiervan erkent de Speler dat de aansprakelijkheid van WELLINGTON CASINO, haar leidinggevenden, werknemers, agenten of onderaannemers niet kan worden ingeroepen voor de aangeboden diensten of de ter beschikking gestelde informatie, voor alle directe of indirecte schade of verliezen die de Speler kan lijden, evenals voor immateriële schade zoals winstverlies, het verlies van een kans, inkomstenverlies, het verlies van gebruik, het verlies of de wijziging van gegevens, of de kosten die voortvloeien uit de aankoop van vervangende goederen of diensten, als gevolg van het gebruik of de werking van de Website en/of de aangeboden diensten of de via de Website toegankelijke gegevens, zelfs als WELLINGTON CASINO op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

WELLINGTON CASINO kan ook niet aansprakelijk worden gesteld als, om welke reden dan ook buiten haar wil om, een of meer spellen, weddenschappen of diensten worden gewijzigd, uitgesteld of geannuleerd, of tijdelijk niet beschikbaar zijn vanwege onderhoud of updates.

 

Evenzo behoudt WELLINGTON CASINO zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving een of meer van de spellen, weddenschappen of diensten die op de websites worden aangeboden, te onderbreken of op te schorten, zonder de reden of het motief te hoeven rechtvaardigen. In dat geval kan de aansprakelijkheid van WELLINGTON CASINO op geen enkele manier worden ingeroepen en kunnen spelers geen aanspraak maken op enige vorm van vergoeding.

 

In geval van systeemfouten die optreden bij het afwikkelen van rekeningen of op het niveau van de kenmerken of componenten van software, kunnen zowel WELLINGTON CASINO als de softwareleverancier niet aansprakelijk worden gesteld tegenover de Speler of enige derde partij voor alle kosten, uitgaven, verliezen of claims die voortvloeien uit dergelijke fouten. WELLINGTON CASINO behoudt zich het recht voor om in geval van dergelijke fouten alle betrokken spellen op het software- en websiteplatform te verwijderen, alle weddenschappen of spellen die door dergelijke fouten worden beïnvloed te annuleren, inclusief het annuleren van alle winsten van spelers als gevolg van dergelijke fouten, en alle andere maatregelen te nemen die nodig zijn om een dergelijke fout te corrigeren.

 

In elk geval, indien de aansprakelijkheid van WELLINGTON CASINO zou worden erkend, ongeacht de reden of grondslag, inclusief nalatigheid, voor enige schade of ongemak, van welke aard dan ook, direct of indirect, voorzienbaar of onvoorzienbaar, waaronder met name schade als gevolg van gokverslaving (medische kosten, verlies van werk, ziekenhuiskosten, enz.), zal het maximale bedrag van de schadevergoeding waaraan WELLINGTON CASINO aansprakelijk kan worden gesteld, worden beperkt tot het laagste van de volgende bedragen, alle oorzaken en schade gecombineerd:

 

De Speler verklaart en garandeert:

1. dat hij de Algemene Gebruiksvoorwaarden (CGU) heeft gelezen, ze volledig begrijpt, instemt met de regels die van toepassing zijn op kansspelen en weddenschappen die beschikbaar zijn op de Site;

2. dat hij begrijpt dat hij geld kan winnen of verliezen tijdens zijn deelname aan spellen of weddenschappen op de Site en zich er volledig toe verbindt alleen de gevolgen van eventuele financiële verliezen te dragen en afstand te doen van enige vordering tegen WELLINGTON CASINO in dit verband;

3. dat hij de wettelijke leeftijd heeft om een account te openen en niet in een juridisch verboden situatie verkeert;

4. dat hij zich niet in een situatie van gokverbod bevindt door de Belgische Kansspelcommissie of door enige andere instantie, of dat hij niet verboden is om op de Sites te gokken door WELLINGTON CASINO;

5. dat de door hem verstrekte persoonlijke informatie en gegevens nauwkeurig, oprecht en volledig zijn;

6. dat de fondsen die hij gebruikt om op de Sites te spelen of te wedden niet van illegale oorsprong zijn;

7. dat hij zich niet bezighoudt met criminele activiteiten die, direct of indirect, een Speleraccount betreffen, en belooft de Services niet te gebruiken om fondsen over te dragen of illegale of frauduleuze activiteiten uit te voeren, of enige verboden transactie (inclusief witwassen van geld), overeenkomstig de wetten van alle rechtsgebieden waar hij onder valt;

8. dat hij geen professionele sportspeler is voor een sport, competitie of liga waarvoor WELLINGTON CASINO weddenschappen aanbiedt;

9. dat hij niet namens een derde partij handelt.

 

De Speler stemt ermee in WELLINGTON CASINO, haar directieleden, medewerkers, vertegenwoordigers en leveranciers, evenals alle mogelijke derde partners, te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen alle verliezen, uitgaven, claims en mogelijke kosten, inclusief advocaatkosten, voortvloeiend uit enige inbreuk van zijn kant op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

 

Artikel 11 - Gebruiksvoorwaarden van de spellen

 

11.1. Toegang tot de Website

 

Deelname aan de spellen gebeurt uitsluitend via de informatiemaatschappij, dat wil zeggen via de Website. De Speler krijgt toegang tot de diensten van de Website door zich te identificeren.

 

De Website is toegankelijk via elk type computerapparatuur, met name een computer, een mobiele telefoon of elk ander apparaat waarmee een verbinding met het internet kan worden gemaakt. Sommige spellen vereisen mogelijk het downloaden van specifieke spelsoftware.

 

Om verbinding te maken met de Website erkent en aanvaardt de Speler dat hij moet beschikken over de nodige hardware- en softwareapparatuur, evenals een internetverbinding die compatibel is met de leveringsvoorwaarden van de spellen die door de Website worden aangeboden.

 

De Speler is op eigen kosten verantwoordelijk voor geschikte telecommunicatie- en computerapparatuur om toegang te krijgen tot de Website en de diensten van WELLINGTON CASINO. De Speler is volledig verantwoordelijk voor de juiste werking van al zijn computerapparatuur, elektronica en zijn internetverbinding.

 

De Speler moet ervoor zorgen dat zijn apparatuur:

1. vrij is van virussen en storingen;

2. is voorzien van de laatste updates van zijn besturingssysteem;

3. ten minste is uitgerust met antivirussoftware die is bijgewerkt;

4. voldoende beveiligd is om het risico te voorkomen dat een derde toegang krijgt tot gegevens met betrekking tot de door WELLINGTON CASINO aan de Speler geleverde diensten.

 

In geen geval kan WELLINGTON CASINO aansprakelijk worden gesteld voor een technische storing die onafhankelijk is van haar wil en/of controle.

De Speler aanvaardt de technische risico's in geval van storingen of onderbrekingen van diensten, met name die verband houden met stroomstoringen, onderbrekingen van telefoon- of internetverbindingen, storingen of overbelasting van netwerken of systemen. WELLINGTON CASINO is niet verantwoordelijk voor de risico's met betrekking tot de toegang tot internet en de risico's met betrekking tot de overdracht van gegevens op afstand door de Spelers.

 

WELLINGTON CASINO raadt de volgende configuratie aan om toegang te krijgen tot de Website:

 

1. Hardware en besturingssysteem:

   a. Windows-pc; of

   b. Mac

2. Browser:

   a. Firefox of Chrome;

   b. Javascript moet zijn ingeschakeld in de browser.

   c. De browser moet zijn geconfigureerd om cookies toe te staan;

   d. Adobe Flash moet zijn geïnstalleerd in de browser.

3. Type verbinding:

   a. ASDL 512 minimum: als de Speler niet over deze configuratie beschikt, neemt

en aanvaardt hij het risico om geen gebruik te kunnen maken van de diensten die door WELLINGTON CASINO worden aangeboden.

 

11.2. Spel

 

Deelname aan een spel begint met het inzetten van een bepaald geldbedrag. De inzetten en mogelijke winsten zijn te raadplegen in het spelreglement. De speler heeft vrije keuze bij het plaatsen van elke nieuwe inzet. Elke inzet wordt onmiddellijk afgeschreven van het spelersaccount.

 

Indien het spelersaccount niet voldoende is aangevuld voor de gekozen inzet, kan de speler niet deelnemen aan het gewenste spel.

 

Na afloop van een spel wordt de speler onmiddellijk op de hoogte gebracht van het resultaat; eventuele winst wordt bijgeschreven op zijn spelersaccount. Als een spel wordt onderbroken voordat het is afgelopen door toedoen van de speler, verliest deze de kans op winst. Als een spel wordt onderbroken voordat het is afgelopen vanwege een technisch probleem, moet de speler onmiddellijk contact opnemen met de klantenservice. Na analyse van het spelverloop en het technische probleem stelt WELLINGTON CASINO binnen 72 uur minimaal een technisch rapport op, rekening houdend met het toepasselijke spelreglement. Het technische rapport over het verloop van dit spel vormt het enige bewijs om het verlies of de winst te berekenen en is niet vatbaar voor discussie. Het dossier met betrekking tot het technische probleem wordt afgesloten binnen 30 dagen na opening.

 

Als blijkt dat het verloop van een of meer spellen niet in overeenstemming is of was met het spelreglement of deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, behoudt WELLINGTON CASINO zich het recht voor om het resultaat van deze spellen te corrigeren, zodat het in overeenstemming is met het normale verloop van het spel. Eventuele winsten of verliezen van de speler tijdens een onjuist spel kunnen ook door WELLINGTON CASINO worden gecorrigeerd, zonder voorafgaande kennisgeving aan de speler. Het technische rapport over het verloop van het onjuiste spel vormt het enige bewijs om het verlies of de (gecorrigeerde) winst te berekenen en is niet vatbaar voor discussie.

 

De regels met betrekking tot de spellen aangeboden door WELLINGTON CASINO zijn onderworpen aan de specifieke gebruiksvoorwaarden die u kunt raadplegen in elk van de spellen.

 

11.3. Storting en opname van geld

Het gebruik van het spelersaccount door de speler is strikt beperkt tot zijn deelname aan de online spellen die beschikbaar zijn op de website, met uitsluiting van elk ander gebruik, met name als een bankrekening.

Elk geldbedrag verbonden aan een spelersaccount kan in geen geval rente opleveren.

 

Een minimumbedrag van tien (10) euro per storting is vereist.

 

Als onderdeel van bewustwording van verantwoord spelen en ter bescherming van de speler door WELLINGTON CASINO, wordt de speler geïnformeerd dat hij op elk moment limieten voor stortingen kan instellen voor alle kansspelen waaraan hij op de website deelneemt.

 

Met inachtneming van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden, verbindt WELLINGTON CASINO zich ertoe om op verzoek van spelers alle winstuitbetalingen uit te voeren, met een minimum van twintig (20) euro, voor zover het saldo van het spelersaccount positief is.

 

Om een uitbetaling aan te vragen, moet de gebruiker de juiste gegevens van zijn persoonlijke account verstrekken, zijn e-mailadres valideren en zijn identiteitsgegevens laten verifiëren. WELLINGTON CASINO behoudt zich het recht voor om op elk moment aanvullende veiligheidscontroles uit te voeren, zoals het controleren van het adres, de bankpas, enz., naar eigen goeddunken. De uitbetaling wordt opgeschort totdat de beveiligingscontrole met succes is uitgevoerd. Het niet tijdig valideren van deze documenten kan leiden tot annulering van de uitbetaling, zelfs de sluiting van het account en de annulering van de tegoeden.

 

Uitbetalingen van een bedrag hoger dan 2.000 EUR worden pas na grondig onderzoek uitgevoerd om witwassen van geld en financiering van terrorisme tegen te gaan.

Uitbetalingen kunnen worden vertraagd door beveiligingscontroles en verificaties van de winsten en activiteiten van gebruikers. Een onderzoek naar het spel en de winsten kan de betaling tot negentig (90) werkdagen vertragen.

 

Het niet naleven van deze verificatievoorwaarden kan leiden tot weigering van een uitbetaling.

 

WELLINGTON CASINO behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken en afhankelijk van de omstandigheden, om grenzen te stellen aan opnames van winsten. Deze limieten zijn vastgesteld op duizend (1.000) euro per dag, met een maximum van vijfduizend (5.000) euro per week en tienduizend (10.000) euro per maand. De speler stemt ermee in deze limieten te respecteren en begrijpt dat deze kunnen worden aangepast indien nodig. WELLINGTON CASINO verbindt zich ertoe de speler op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in deze limieten via passende communicatiemiddelen.

 

Betaling van enig geldbedrag zal alleen worden uitgevoerd door WELLINGTON CASINO voor zover de speler geen enkel bedrag aan WELLINGTON CASINO verschuldigd is, en na controle van het correcte verloop van het spel, de afwezigheid van bedrog, fraude en geen fout van de software of menselijke fout die heeft geleid tot ongerechtvaardigde winst of verlies voor een speler.

 

WELLINGTON CASINO brengt geen commissie of kosten van welke aard dan ook in rekening voor stortingen of opnames, ongeacht de gebruikte betalingsmethode. Daarentegen behoudt WELLINGTON CASINO zich het recht voor om administratiekosten van 15% toe te passen op transacties (opnames en stortingen) die niet uitsluitend gericht zijn op deelname aan de spellen (met name in het geval van opeenvolgende stortingen en opnames zonder inzet).

 

De speler doet onherroepelijk afstand van het recht om zich te verzetten tegen of te weigeren om enig bedrag dat aan WELLINGTON CASINO verschuldigd is, te betalen. Bovendien machtigt de speler WELLINGTON CASINO om eventuele onterecht ontvangen bedragen als gevolg van fraude of een storing op de website of in de spelersdiensten van zijn spelersaccount af te schrijven.

 

De Speler verbindt zich ertoe WELLINGTON CASINO te vergoeden voor elk verlies dat zij zou lijden in verband met de betalingen of betalingsgebreken van de Speler, of het onjuiste of misbruikende gebruik van zijn account.

 

Afhankelijk van de gebruikte betalingsmethode kunnen kosten mogelijk door de bankinstelling of de betalingsdienstaanbieder aan de Speler worden doorberekend. WELLINGTON CASINO kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze kosten, aangezien het de verantwoordelijkheid van de Speler is om vooraf informatie in te winnen bij zijn financiële instelling of betalingsdienstaanbieder over eventuele transactiekosten die in rekening kunnen worden gebracht.

 

De Speler verklaart zich ervan bewust te zijn dat elke financiële transactie onderhevig is aan de gebruikelijke banktermijnen. Het is ook de verantwoordelijkheid van de Speler om te controleren of alle benodigde informatie voor de validatie van de transactie aan WELLINGTON CASINO is verstrekt. WELLINGTON CASINO kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien een storting wordt gedaan op de bankrekening van een Speler die gehackt zou zijn.

 

De gegevens van de debetkaart of andere gebruikte betaalmethode om fondsen op de Spelersaccount te storten, verstrekt door de speler bij het inschrijven voor het gebruik van de diensten van het bedrijf, behoren toe aan de geregistreerde eigenaar van de Spelersaccount en deze kaarten zijn niet gestolen of als verloren gemeld. Niettegenstaande het voorgaande, als de speler een debetkaart of een andere vorm van betaling gebruikt die niet op zijn persoonlijke naam staat, zal WELLINGTON CASINO ervan uitgaan dat de speler de volledige en voldoende toestemming heeft ontvangen van de rechtmatige eigenaar en/of de persoon wiens naam wordt gebruikt op dit betalingsinstrument om dit betalingsinstrument te gebruiken voor de doeleinden hiervan, voordat de speler zich verbindt met WELLINGTON CASINO.

 

De overdracht van tegoeden kan niet worden uitgevoerd voordat het account van de Speler is gevalideerd door WELLINGTON CASINO.

WELLINGTON CASINO behoudt zich het recht voor om alle informatie of documenten te vragen die nodig worden geacht om stortingen en opnames van geld te valideren, zoals, niet-beperkend, een kopie van het identiteitsbewijs of een kopie van de bankkaart.

 

Nadat uw verzoek is goedgekeurd, worden stortingen via een creditcard of andere betalingsmethode onmiddellijk verwerkt, behalve in geval van een technisch probleem.

 

11.4. Herkomst van fondsen

Overeenkomstig de wet van 18 september 2017 verklaart en garandeert de Speler aan WELLINGTON CASINO dat de fondsen die worden gebruikt om op de Site te spelen niet afkomstig zijn van illegale bronnen. De Speler verbindt zich ertoe de Diensten niet te gebruiken met het oog op het overmaken van fondsen, het plegen van frauduleuze of onwettige activiteiten, of het uitvoeren van transacties die verboden zijn (inclusief transacties die het financiële systeem gebruiken voor witwassen van geld en financiering van terrorisme).

 

Artikel 12 – Intellectueel eigendom

 

De Speler verklaart ervan op de hoogte te zijn dat WELLINGTON CASINO de eigenaar of rechthebbende is van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle merken, handelsnamen, tekens, handelsnamen, domeinnamen of URL's, logo's, foto's, databases, geluiden, video's, animaties, afbeeldingen, teksten, enz., of enig ander onderscheidend teken, evenals de software en games die op de Site worden gepresenteerd.

 

De Speler heeft slechts een licentie voor toegang en persoonlijk, niet-exclusief, tijdelijk, herroepbaar en niet-overdraagbaar gebruik, strikt beperkt tot niet-commercieel gebruik van de software en programma's van de Site.

 

Elk ander gebruik van de speldiensten of de onderscheidende tekens van WELLINGTON CASINO buiten de legitieme en geautoriseerde verbinding van de Speler is ten strengste verboden.

 

De Speler verbindt zich ertoe op geen enkele wijze inbreuk te maken op de hierboven genoemde intellectuele eigendomsrechten, en in het bijzonder om de rechten van intellectuele eigendom, zoals hierboven vermeld, geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te communiceren, te gebruiken, of om welk deel dan ook van de inhoud van de Software, games, Sites of enig element van de Sites te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van WELLINGTON CASINO.

 

Artikel 13 – Bescherming van persoonsgegevens en gebruik van cookies

 

WELLINGTON Casino besteedt de grootst mogelijke zorg aan de bescherming van persoonsgegevens die de Speler verstrekt.

Het Privacybeleid en het Cookiebeleid zijn beschikbaar op de website:

 

www.wellington-casino.be/privacy

www.wellington-casino.be/cookies

 

Artikel 14 – Duur

 

De Speler maakt gebruik van de Diensten nadat zijn inschrijving is goedgekeurd door WELLINGTON CASINO.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn geldig voor onbepaalde tijd, tot opzegging van het Account van de Speler of langer voor bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden die van nature blijven voortbestaan na een dergelijke opzegging.

 

Artikel 15 – Schorsing of Sluiting van het Speler Account

 

15.1. Schorsing of sluiting van het Speler Account door WELLINGTON CASINO

 

WELLINGTON CASINO behoudt zich het recht voor om het account van een Speler tijdelijk of definitief op te schorten, de inschrijving te beëindigen en het account te sluiten, zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding, ook tijdens een lopend spel, met name in de volgende gevallen:

 

1. Het account van de Speler is gedurende een ononderbroken periode van 12 maanden of langer inactief gebleven;

2. WELLINGTON CASINO van mening is dat de Speler een of meerdere bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft geschonden;

3. De Speler heeft niet binnen de gevraagde termijnen alle vereiste identiteitsbewijzen verstrekt voor de validatie van zijn Speler Account;

4. De verstrekte stukken of documenten aan WELLINGTON CASINO zijn onvolledig of onjuist;

5. De inschrijvingsvoorwaarden zijn niet (meer) vervuld;

6. De Speler is onderworpen aan een speelverbod;

7. In geval van misbruik van de procedure voor het openen van accounts;

8. In geval van eenvoudige verdenking of constatering door WELLINGTON CASINO van fraude of illegale activiteit van de Speler, of een poging tot illegaal gebruik van de Sites, Software of gaming services, inclusief het gebruik van een ander Speler Account (zelfs met diens toestemming) of het gebruik van gestolen credit- of debetkaarten;

9. Elke vorm van hacking van de Sites, Software of gaming services, inclusief inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van WELLINGTON CASINO;

10. Elke handeling of poging tot samenspanning tussen spelers.

 

In geval van schorsing of sluiting van een Speler Account om de hierboven uiteengezette redenen, heeft WELLINGTONCASINO het recht om de bedragen op de rekening van de speler vast te houden om eventuele administratieve kosten en schadevergoedingen te innen waarvoor de speler aansprakelijk is. De Speler wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de schorsing of sluiting van zijn account.

 WELLINGTON CASINO behoudt zich het recht voor:

 

1. om alle bevoegde autoriteiten, inclusief gerechtelijke autoriteiten, op de hoogte te stellen van alle illegale of verdachte activiteiten van een Speler;

2. om de activa van de Speler te blokkeren om de gevolgen van elk misbruik of illegaal, verdacht of bewezen gebruik van de Sites of gaming services te voorkomen;

3. om elke juridische actie te ondernemen die nodig of nuttig is om de verweten overtreding van de Speler te beëindigen, het door WELLINGTON CASINO geleden nadeel te herstellen of eventuele winst te innen die aan de Speler is betaald na of als gevolg van de verweten overtreding.

 

15.2. Sluiting van het Account door de Speler

 

De Speler kan op elk moment zijn account beëindigen door een aangetekende brief te sturen naar WELLINGTON CASINO, Chaussée de Fleurus 347/A001, 6060 Gilly (België) of per e-mail.

 

De beëindiging van het contract wordt van kracht wanneer de Speler een schriftelijke kennisgeving van WELLINGTON CASINO heeft ontvangen waarin wordt bevestigd dat het contract is beëindigd.

 

De Speler kan ook op elk moment een verzoek indienen voor uitsluiting bij de Belgische Kansspelcommissie.

 

15.3. Gevolgen van de beëindiging van het Speler Account

 

De beëindiging van het Account houdt in dat de Speler:

1. elk gebruik van de Site, de Software en de Spelen staakt; en

2. alle kopieën ervan van zijn computer of van elk ander medium verwijdert.

De tijdelijke sluiting van een Speler Account resulteert in de onmiddellijke blokkering van de bedragen op het account.

 

De definitieve sluiting van een Speler Account resulteert in onmiddellijke overmaking naar de bankrekening van de Speler van de bedragen op het Speler Account, op voorwaarde dat er geen frauduleuze activiteiten zijn uitgevoerd die hebben geleid tot de blokkering van het Account door de houder.

 

Het gebruik van een gesloten Account is onmogelijk.

 

WELLINGTON CASINO zal de Speler op de hoogte stellen van de sluiting van zijn Speler Account.

 

Artikel 16 – Zelfuitsluiting

 

De sluiting zoals voorzien in artikel 15 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden staat los van het verzoek tot zelfuitsluiting dat kan worden ingediend bij de Belgische Kansspelcommissie, en dit zal invloed hebben op zowel de fysieke speelzalen, weddenschappen en casino's als op de online sites.

 

Het wordt aanbevolen dat de Speler het formulier voor zelfuitsluiting invult, dat beschikbaar is op de website van de Belgische Kansspelcommissie indien nodig.

 

Artikel 17 – Verantwoord spelen

 

WELLINGTON CASINO nodigt de Speler uit om op een gematigde manier te spelen.

 

De Speler kan te allen tijde de rubriek "VERANTWOORD SPELEN" raadplegen die toegankelijk is op alle pagina's van de WELLINGTON CASINO-website. Binnen deze rubriek heeft de Speler toegang tot alle moderators die op de site zijn geïmplementeerd, advies van de dienst voor de bestrijding van pathologisch en excessief gokken om alle risico's op verslaving te voorkomen, de procedure om zich in te schrijven op de lijsten van verboden spelers, en de lijst van organisaties die gespecialiseerd zijn in de strijd tegen verslaving.

 

De Speler wordt ervan op de hoogte gebracht dat het verhogen van de duur of frequentie van het spel bij sommige mensen een staat van afhankelijkheid kan veroorzaken. De Speler wordt geïnformeerd dat verslaving bestaat uit een onaangepaste, aanhoudende en herhaalde praktijk van gokken. Het plezier van spelen verandert in een dwingende behoefte om te spelen, ten koste van gevreesde gevolgen voor de Speler en zijn omgeving.

 

WELLINGTON CASINO heeft ook een tool ontwikkeld die een waarschuwingsbericht genereert om de Speler te waarschuwen voor de staat van zijn uitgaven. De frequentie van verschijnen is instelbaar.

 

Een tool voor beperking van het spel en/of de speeltijd is ook beschikbaar.

 

Artikel 18 – Diverse

 

18.1. Verificatie

 

WELLINGTON CASINO behoudt zich het recht voor om te allen tijde de kredietwaardigheid van een Speler te controleren, met medewerking van financiële instellingen en externe betalingsdienstaanbieders, evenals alle gegevens met betrekking tot zijn inschrijving en zijn account.

 

WELLINGTON CASINO kan op elk moment van de Speler details vragen over zijn bankrekening en financiële transacties die zijn uitgevoerd in het kader van het gebruik van de Site.

WELLINGTON CASINO kan te allen tijde de identiteit van de Speler controleren via het "Liveness" -systeem. Dit biometrische systeem maakt het mogelijk om live de identiteit van de Speler te verifiëren die zich persoonlijk voor de camera van zijn computer presenteert.

 

18.2. Herroepingsrecht

 

Het herroepingsrecht beschreven in dit artikel is uitsluitend van toepassing op de Speler die optreedt als consument.

 

De Speler heeft een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de opening van zijn Speleraccount om zich zonder boete en zonder opgave van reden terug te trekken uit het contract. Deze termijn gaat in vanaf de dag waarop het contract is gesloten, dat wil zeggen de dag waarop de Speler deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft aanvaard.

 

Gedurende deze herroepingstermijn mag de uitvoering van het contract pas beginnen na instemming van de Speler. De Speler erkent uitdrukkelijk en aanvaardt dat elke storting van geld tijdens de herroepingstermijn de instemming van de Speler vormt om de uitvoering van het contract tijdens de herroepingstermijn te beginnen.

 

Als de Speler zijn herroepingsrecht uitoefent na het begin van de uitvoering van het contract met zijn instemming, kan de Speler alleen verplicht worden tot betaling van de door WELLINGTON CASINO daadwerkelijk geleverde diensten, zo snel mogelijk.

 

Als de Speler zijn herroepingsrecht uitoefent na het begin van de uitvoering van het contract met zijn instemming, betekent dit automatisch dat de Speler beslist zijn Speleraccount te sluiten.

 

Als de Speler zijn herroepingsrecht niet uitoefent binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen, wordt het contract gehandhaafd volgens de bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

 

In overeenstemming met artikel VI.53, 13° van het Wetboek van Economisch Recht heeft de Speler geen herroepingsrecht met betrekking tot stortingen en opnames van geld. Inderdaad, artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht bepaalt dat "de consument het herroepingsrecht zoals voorzien in artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht niet kan uitoefenen voor: de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument, die ook erkent dat hij hierdoor zijn herroepingsrecht verliest." De Speler erkent dat hij geen recht heeft op herroeping in geval van een opdracht tot storting of opname van geld, zelfs binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen na de opening van een account bij WELLINGTON CASINO.

 

18.3. Klachten

 

Voor alle klachten met betrekking tot de spellen of de uitbetaling van winsten kan de Speler zich rechtstreeks naar de website begeven, onder het tabblad "Hulp", of een afzonderlijke e-mail sturen naar support@wellington-casino.be

Klachten moeten uiterlijk binnen een termijn van 7 dagen na het voorval van de klacht worden ingediend. Anders wordt de klacht als niet-ontvankelijk beschouwd. De Speler erkent echter dat WELLINGTONCASINO niet verplicht is om onderzoek te doen of gevolg te geven aan een klacht die door een Speler tegen een andere Speler is ingediend.

 

Elke klacht wordt behandeld tijdens de werkdagen, met een maximale doorlooptijd van 72 uur. In geval van aanvullend onderzoek door onze spelleveranciers kan een extra termijn van 72 uur nodig zijn.

 

Een speler die een verzoek om informatie wil indienen of een klacht wil indienen met betrekking tot een online goksite kan contact opnemen met de Commissie voor kansspelen, onder vermelding van ten minste zijn naam, voornaam en geboortedatum.

 

Dit kan per post op het volgende adres:

 

Commissie voor kansspelen, Cantersteen, 47, 1000 BRUSSEL.

 

18.4. Overdraagbaarheid van het contract.

 

De rechten en verplichtingen van de Speler kunnen niet worden overgedragen aan een derde zonder de voorafgaande toestemming van WELLINGTON CASINO.

 

WELLINGTON CASINO is gemachtigd om de Software, de Site of alle of een deel van de speldiensten te verkopen zonder de voorafgaande toestemming van de Speler.

 

18.5. Veiligheid

 

WELLINGTON CASINO neemt beveiligingsmaatregelen om de persoonlijke informatie die de Speler verstrekt te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en gebruik. De Speler erkent echter en aanvaardt dat overdrachten via internet nooit volledig vertrouwelijk en veilig zijn. De Speler erkent dat elk bericht of elke informatie die op de Site wordt verzonden, kan worden gelezen of onderschept door anderen, zelfs als een speciale melding aangeeft dat een bepaalde overdracht is versleuteld.

 

18.6. Beschikbaarheid van diensten

 

De verbinding met de Site en het gebruik van de aangeboden diensten impliceert kennis en acceptatie van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name met betrekking tot technische prestaties, responstijden voor het raadplegen, bevragen of overdragen van informatie, de risico's van onderbreking, en meer in het algemeen, de inherente risico's aan elke verbinding en overdracht via internet of mobiele telefoonnetwerken, het ontbreken van bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke afwijkingen en het risico op besmetting door mogelijke computervirussen die circuleren op internet- en mobiele telefoonnetwerken.

 

WELLINGTON CASINO zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de Site en de bestanden die erop kunnen worden gedownload, vrij zijn van bugs, virussen, trojaanse paarden en ongeautoriseerde spyware.

WELLINGTON CASINO kan echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld, zonder dat deze lijst beperkend is:

 

1. van de transmissie en ontvangst of niet-ontvangst van enige gegevens en/of informatie via internet of mobiele telefoonnetwerken;

2. van enige storingen in internet- en mobiele telefoonnetwerken die de goede voortgang en/of werking van onze diensten belemmeren;

3. van storingen aan enig ontvangstapparaat of communicatielijnen;

4. van verlies van enige gegevens;

5. van het disfunctioneren van enige software;

6. van de gevolgen van enig computervirus of bug, afwijking, technisch falen;

7. van schade aan de computer of mobiele telefoon van een gebruiker;

8. van elk technisch, materieel en softwarematig falen van welke aard dan ook, dat de computer en/of mobiele telefoon van een gebruiker heeft beschadigd.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de Speler om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens op zijn computer, tablet en/of mobiele telefoon te beschermen tegen schending.

 

WELLINGTON CASINO heeft alleen een inspanningsverplichting met betrekking tot de continuïteit van zijn diensten.

 

De Site is in principe 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk, behalve bij onderbreking, al dan niet gepland, voor onderhoud of in geval van overmacht.

 

Worden beschouwd als overmacht: alle gebeurtenissen buiten de controle van WELLINGTON CASINO, waaronder, maar niet beperkt tot: een stroomstoring, computerstoring, blokkering van telecommunicatie, een brand of overstroming, een natuurramp, een epidemie, een pandemie, staking van het personeel of een van zijn onderaannemers of leveranciers, oorlog, terroristische aanslag, onrust, rellen of bezetting van het grondgebied door buitenlandse strijdkrachten, nalatigheid van derden zoals personen die verantwoordelijk zijn voor de levering van elektriciteit of telecommunicatiediensten, overheidsbeperkingen, regelgevende of wettelijke beperkingen, wettelijke of regelgevende wijzigingen in de vormen van commercialisering, en elke andere omstandigheid buiten de wil van een van de partijen die de normale uitvoering van deze algemene gebruiksvoorwaarden door die partij verhindert. Zowel WELLINGTON CASINO als de Speler moeten de andere partij op elke mogelijke manier op de hoogte stellen van eventuele overmacht waaraan zij worden onderworpen.

 

WELLINGTON CASINO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen in onafhankelijke technische apparaten buiten haar controle en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, direct of indirect, met betrekking tot de diensten en producten waarnaar zij verwijzen.

 

18.7. Hyperlinks

 

18.7.1. Het plaatsen van links naar de pagina's van de Site.

Alle links naar de startpagina of een van de internetpagina's van de Site kunnen alleen worden gemaakt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van WELLINGTON CASINO en mits de vermelding "WELLINGTONCASINO" of een andere gelijkwaardige of nauwkeurigere vermelding duidelijk op de link of in de buurt daarvan wordt aangegeven.

 

Deze toestemming is niet van toepassing op websites die informatie verspreiden die illegaal, gewelddadig, controversieel, pornografisch, xenofoob is of de gevoeligheid van het grootste aantal mensen kan schaden.

 

De toestemming voor het plaatsen van links zoals bedoeld in dit artikel moet worden aangevraagd op het volgende adres: info@wellington-casino.be. Het verzoek moet verplicht het adres van de pagina (URL) vermelden waar de link op de externe site zal verschijnen.

 

18.7.2. Insluitingen en het gebruik van frames

Elk gebruik of reproductie, zelfs gedeeltelijk, van een van de elementen van de Site binnen een externe site door middel van zogenaamde inclusieprocessen, frames, inlining of enige andere gelijksoortige methode is uitdrukkelijk verboden.

 

18.7.3. Gelinkte links op de Site

Het is mogelijk dat de Site links bevat naar websites of webpagina's van derden. Dergelijke sites worden uitsluitend verstrekt voor het gemak en de informatie van de Speler. WELLINGTON CASINO geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de hyperlinks van derden of de inhoud van deze sites.

 

Toegang tot deze websites is voor risico van de Speler. De Speler erkent dat deze websites onderworpen kunnen zijn aan andere gebruiksvoorwaarden en privacybepalingen dan die van toepassing zijn op deze Site.

 

18.8. Afstand van rechten

Het feit dat WELLINGTON CASINO niet strikt de naleving van een van de termen, verplichtingen of voorwaarden in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden eist, kan nooit worden geïnterpreteerd als afstand door WELLINGTON CASINO om dit te doen, noch als afstand van haar rechten, en WELLINGTON CASINO kan op elk moment strikte en volledige naleving van een of meer van deze voorwaarden, verplichtingen en voorwaarden van haar Algemene Gebruiksvoorwaarden eisen.

 

18.9. Nietigheid

De bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden moeten altijd worden geïnterpreteerd op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.

 

De nietigheid, ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van een bepaling van de Algemene Gebruiksvoorwaarden wegens strijdigheid met de geldende wettelijke of regelgevende bepalingen zal de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden niet aantasten, die hun volle wettelijke kracht behouden.

De geheel of gedeeltelijk nietige, ongeldige of niet-uitvoerbare bepaling wordt geacht niet te zijn geschreven en zal worden vervangen of geacht te zijn vervangen door een vergelijkbare bepaling die in overeenstemming is met de wet en die, voor zover mogelijk, hetzelfde doel nastreeft als de onuitvoerbare bepaling.

 

18.10. Talen

 

WELLINGTON CASINO biedt zijn diensten aan de Speler aan via formulieren opgesteld in het Frans, Engels, Nederlands en Thais.

 

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn vertaald in het Frans, Engels en Nederlands, afhankelijk van de taalkeuze van de Speler. De Engelse versie wordt aangeboden aan gebruikers die voor het Thais hebben gekozen.

 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van WELLINGTON CASINO, heeft de Franse versie, de oorspronkelijke versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, voorrang.

 

18.11. Archivering en Bewijs

 

De bestanden, gegevens en documenten die door WELLINGTON CASINO worden bewaard op informatiedragers in de computersystemen van WELLINGTON CASINO onder redelijke beveiligingsvoorwaarden, zullen worden beschouwd als bewijs van communicatie en spelresultaten tussen de Speler en WELLINGTON CASINO.

 

WELLINGTON CASINO behoudt het schriftelijke bewijs van elke overeenkomst die is gesloten tussen WELLINGTON CASINO en een Speler met betrekking tot het gebruik van de diensten van WELLINGTON CASINO via elektronische middelen, zonder deze documenten ter beschikking te stellen aan derden.

 

In geval van tegenstrijdigheid tussen het resultaat van een spel zoals weergegeven op de website en het resultaat dat rechtstreeks of onrechtstreeks door WELLINGTON CASINO is geregistreerd, met name op zijn computer server via de software, prevaleert het resultaat zoals geregistreerd door WELLINGTON CASINO altijd.

 

Artikel 19 - Toepasselijk recht en rechtskeuze

 

Dit contract valt onder het Belgische recht, onverminderd dwingende bepalingen die de Speler kan doen gelden op grond van artikel 6 van Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst.

 

In geval van geschil tussen de Speler en WELLINGTON CASINO voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de websites, moeten de partijen proberen dit geschil snel en te goeder trouw op te lossen binnen een termijn van 14 dagen vanaf de kennisgeving door een van de partijen. Bij onvermogen om het geschil binnen de genoemde termijn op te lossen, zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Charleroi bevoegd voor elk geschil met betrekking tot de toepassing of interpretatie van deze algemene voorwaarden.

 

WELLINGTON CASINO biedt zijn diensten aan spelers aan via formulieren in het Frans, Engels en Nederlands. Deze algemene voorwaarden zijn vertaald in deze drie talen volgens uw keuze van navigatie. In geval van een conflict tussen de vertaling en de Franse versie, prevaleert de Franse versie.

 

De Speler erkent dat, ongeacht enige wetgeving die het tegenspreekt, elke vordering of actie tegen WELLINGTON CASINO uiterlijk vijftien kalenderdagen na de gebeurtenis moet worden ingediend.

Spellen Profiel Meldingen